RCEE-NIRAS liên tục hỗ trợ các Bộ và khu vực tư nhân tăng cường năng lực về các sáng kiến phát triển năng lượng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (TA) để giúp nâng cao năng lực của Chính phủ trong việc phân tích và phát triển các chiến lược năng lượng sạch cũng như đánh giá các phương án giảm thiểu phát thải để đưa ra quyết định.

RCEE - NIRAS cung cấp nhóm tư vấn trong nước cho chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) do USAID tài trợ để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thiết lập chính sách, quy định và môi trường khuyến khích hiệu quả cho tăng trưởng phát thải thấp trong lĩnh vực năng lượng, đóng góp vào việc xây dựng phương pháp luận của Quy hoạch phát triển điện (PDP), hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương của Bộ Chính trị về các chủ đề chiến lược an ninh năng lượng. Xây dựng lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (REDS) và Tiêu chuẩn danh mục năng lượng tái tạo (RPS), lập kế hoạch và quy trình thực hiện sáng kiến Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) với Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) của Bộ Công Thương.

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi đã được chọn tham gia phái đoàn do EC tổ chức trong khuôn khổ Sáng kiến Năng lượng Bền vững cho Mọi Năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, tiếp cận năng lượng ở các vùng nông thôn và cải cách thị trường điện.

RCEE - NIRAS đã hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động và giải pháp để đạt được các mục tiêu về Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) trong lĩnh vực năng lượng, thông qua việc nâng cấp và sử dụng mô hình Caculator 2050 làm công cụ tham khảo. Mô hình này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các bên liên quan khác trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu NDC, cũng như cung cấp cái nhìn dài hơn về các phương án liên quan đến phát triển năng lượng và kiểm soát phát thải KNK. Mô hình này sẽ được sử dụng để hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng Quy hoạch tổng thể mới về năng lượng quốc gia, giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050

Chúng tôi đã hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đánh giá về sự tham gia của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực kinh tế mới nổi liên quan đến bền vững môi trường và tăng trưởng xanh, tiềm năng kinh doanh liên quan đến tăng trưởng xanh, các rào cản hạn chế cần cải thiện, lộ trình cải thiện chính sách

Ở cấp thành phố và cấp tỉnh, RCEE-NIRAS đã hỗ trợ các tỉnh và thành phố của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu / tăng trưởng xanh thông qua đánh giá phát thải KNK (kiểm kê) và xác định các biện pháp ưu tiên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, bao gồm cả việc xây dựng MACC cho các thành phố.