RCEE - NIRAS có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ các tổ chức nâng cao năng lực trong hoạch định chiến lược, giám sát, đánh giá và báo cáo.

RCEE - NIRAS với năng lực mạnh mẽ trong việc giám sát và đánh giá chương trình năng lượng do nhà tài trợ hỗ trợ, kiểm toán viên năng lượng được chứng nhận có kinh nghiệm và kinh nghiệm vững chắc làm việc với các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam, sẽ góp phần đưa ra quyết định sáng suốt, phân bổ nguồn lực tốt hơn và tăng kết quả phát triển.

RCEE - NIRAS đã hỗ trợ thành công Cục Điều tiết Điện Lực (ERAV) / Bộ Công thương thực hiện Giám sát và đánh giá Dự án phân phối Hiệu quả (DEP), bao gồm cả tính toán giảm phát thải KNK. Tư vấn RCEE-NIRAS đã phát triển khung M&E cho Hỗ trợ Kỹ thuật DEP (TA) và các hoạt động nâng cao năng lực cho ERAV, nhằm giám sát tiến độ thực hiện của dự án, đánh giá tác động của dự án và báo cáo về các thành tựu, bao gồm tiết kiệm năng lượng và tránh phát thải Khí nhà kính (GHG). đối với các hoạt động khác nhau dưới sự hỗ trợ kỹ thuật cũng như đánh giá tác động của các hoạt động nâng cao năng lực được thực hiện trong phạm vi của dự án DEP.

RCEE - NIRAS đã được lựa chọn để đánh giá các tác động của chương trình VNEEP giai đoạn II, bao gồm đánh giá liệu chương trình có quản lý để thực hiện mục tiêu tiết kiệm 5-8% năng lượng vào cuối năm 2015. Ngoài ra, đánh giá đã cung cấp thông tin chi tiết về bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai và các khuyến nghị cho việc tăng cường thực thi và chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả trong tương lai

Trong khuôn khổ Thúc đẩy thị trường đầu tư để nâng cao hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam, Dự án do KOICA hợp tác với Bộ Công Thương tài trợ, RCEE - NIRAS đã được lựa chọn để thực hiện giám sát và đánh giá tư vấn do nhóm dự án cung cấp cho các Công ty Dịch vụ Năng lượng Việt Nam (ESCO) về Kiểm toán năng lượng và lập kế hoạch tài chính ESCO cho năng lực đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả.