Việt Nam đã sớm chủ động lựa chọn mô hình tăng trưởng xanh thông qua việc ban hành Chiến lược 2012-2020 và gần đây là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược hướng tới mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính của nền kinh tế của đất nước và thúc đẩy các ngành kinh tế 'xanh'.

RCEE NIRAS đã tích cực cung cấp các nghiên cứu, chương trình đào tạo và tư vấn chính sách về tăng trưởng Xanh tại các cấp Trung Ương và địa phương. RCEE – NIRAS đã được giao nhiệm vụ lập Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Tăng trưởng Xanh quốc gia và tiến hành xem xét khung pháp lý cho Tăng trưởng xanh của 4 ngành. Tại cấp tỉnh, RCEE – NIRAS thực hiện đào tạo và tư vấn để hỗ trợ Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh và phát triển Carbon thấp. RCEE – NIRAS cũng được giao trách nhiệm chuẩn bị cho việc Phân tích MACC (Đường cong giảm thiểu chi phí cận biên) và lập kế hoạch thành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh (P-GGAP).