RCEE-NIRAS cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn về các lĩnh vực khí hậu và môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực giảm thiểu và phát triển các-bon thấp.

RCEE - NIRAS đã tham gia thành công các dự án phân tích KNK và các chương trình giảm phát thải và các dịch vụ nâng cao năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ở cấp trung ương và cấp tỉnh / thành phố. RCEE - NIRAS đã thực hiện thành công một số dự án phát triển kiểm kê phát thải trong các lĩnh vực khác nhau, ví dụ như năng lượng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, v.v. Nhóm tư vấn có kinh nghiệm với các hoạt động thu thập dữ liệu phát thải và mô hình phát thải.

RCEE-NIRAS liên tục hỗ trợ các Bộ, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch dầu tư v.v. để tăng cường năng lực về các sáng kiến biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trong các ngành khác nhau ở Việt Nam. Hiện tại, dưới sự hỗ trợ tài chính của USAID, RCEE-NIRAS đang hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp báo cáo mức tiêu thụ năng lượng và phát thải KNK và giúp họ tiếp cận với các nguồn tài chính xanh sẵn có trên thị trường.

Dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, RCEE - NIRAS đã tham gia Dự án Đối tác Sẵn sàng cho Thị trường nhằm tăng cường năng lực và sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc huy động ngân sách quốc gia cũng như quốc tế và nhà nước cũng như các nguồn lực tài chính tư nhân để hỗ trợ giảm nhẹ phát thải KNK trong lĩnh vực thép, thông qua đề xuất các-bon công cụ định giá và lộ trình áp dụng công cụ định giá (MBI) trong lĩnh vực thép.

NIRAS Đan Mạch và nhóm chuyên gia RCEE - NIRAS đã hoàn thành hợp đồng Hành động Giảm nhẹ Phù hợp Quốc gia (NAMA) trong lĩnh vực xi măng dưới sự hợp tác giữa Quỹ Phát triển Bắc Âu và Chính phủ Việt Nam. Dự án NAMA về xi măng đã thiết lập cơ sở dữ liệu cho ngành xi măng của Việt Nam và xác định các thành phần chính của khung khái niệm NAMA bao gồm các phương án cơ bản và giảm thiểu, thiết lập Đo lường, Báo cáo và Thẩm định (MRV), khuôn khổ pháp lý và thể chế và thu xếp tài chính.

RCEE - NIRAS đã dẫn đầu một tập đoàn quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn về các cơ hội tiềm năng cho các ngành then chốt ở Việt Nam nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong ngắn hạn và trung hạn cho Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Tài chính Các-bon.

RCEE - NIRAS đã tham gia để triển khai Dịch vụ Tư vấn cho Dịch vụ Tư vấn và Phân tích về Các lựa chọn cho Khung và Hệ thống Đo lường, Báo cáo và Xác minh Tích hợp (MRV) cho Ngành Năng lượng và Hệ thống MRV Quốc gia và Tiêu chí cho Các Nguồn Phát thải KNK lớn ở Việt Nam, được tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Dự án tập trung vào công tác phân tích và tư vấn nhằm cung cấp thông tin cho cuộc đối thoại chính sách của Ngân hàng Thế giới và tư vấn kỹ thuật với Việt Nam về các lựa chọn phù hợp cho Khung và Hệ thống MRV cho ngành Năng lượng; và tiêu chí xác định các nguồn phát thải KNK lớn trong bối cảnh Việt Nam.

Để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu dài hạn về môi trường trong khi chuẩn bị cho nền kinh tế tiếp cận nhiều hơn với thương mại quốc tế, RCEE-NIRAS hỗ trợ xây dựng hệ thống dán nhãn carbon chính xác và cạnh tranh trong nước. RCEE-NIRAS đã hỗ trợ Bộ Công Thương Việt Nam xây dựng kế hoạch cho hệ thống dán nhãn các-bon Việt Nam.

RCEE - NIRAS đã tham gia vào “dự án hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện NAMA theo cách thức MRV”. Mục đích của dự án là nâng cao năng lực của Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện NAMA. Một phần của các hoạt động của dự án là phát triển và đề xuất một hệ thống MRV cho Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để có thể áp dụng thêm cho các thành phố khác ở Việt Nam.