Giá trị cốt lõi

NIRAS là một công ty có giá trị cốt lõi mạnh mẽ. Trong nhiều năm, chúng tôi đã sử dụng ba câu sau để truyền đạt những giá trị này: Chúng tôi lắng nghe - Chúng tôi học hỏi - Chúng tôi cung cấp. Họ rất cần thiết đối với chúng tôi trong công việc của chúng tôi trong tổ chức và tạo cơ sở cho nhận thức của khách hàng về chúng tôi như một đối tác và cố vấn đáng tin cậy, đầy thách thức và có trình độ. Chúng tôi đặc biệt yêu thích các giá trị của chúng tôi vì chúng thể hiện tham vọng nghề nghiệp của chúng tôi một cách trung thực, khiêm tốn và thấm nhuần thái độ và cách tiếp cận của chúng tôi đối với các hoạt động của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi. Tóm lại, những giá trị này là mẫu số cốt lõi của cách chúng tôi làm việc, suy nghĩ và hành động tại NIRAS. "Chúng tôi lắng nghe" ngụ ý rằng chúng tôi bắt đầu với nhu cầu của khách hàng và nỗ lực để xác định các vấn đề, thách thức và tầm nhìn cụ thể của khách hàng. Chúng tôi cố gắng hiểu toàn bộ gói, bao gồm cả bản thân dự án và các giải pháp của nó. "Chúng tôi học hỏi" có nghĩa là chúng tôi cởi mở trong cách tiếp cận của mình và luôn đối thoại chặt chẽ với khách hàng. Chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp off-the-peg. Chúng tôi liên tục cố gắng cải tiến và phát triển các phương pháp, công cụ và giải pháp kỹ thuật tốt hơn. "Chúng tôi cung cấp" có nghĩa là chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp thiết thực đúng thời gian và ở mức giá đã thỏa thuận. Các giải pháp của chúng tôi không chỉ đơn thuần là hiệu quả; họ cung cấp cho khách hàng của chúng tôi kết quả tốt nhất có thể. Chúng tôi đánh giá toàn bộ dự án và đánh giá tiềm năng kỹ thuật, tính bền vững và các bên liên quan.