Trong RCEE-NIRAS, chúng tôi có hai loại cam kết lao động tùy thuộc vào yêu cầu của công việc và khả năng đóng góp của từng ứng viên. Hợp đồng có thể là hợp đồng lao động toàn thời gian với bảo hiểm xã hội hoặc cũng có thể là thỏa thuận tư vấn bán thời gian.

Bằng cả hai cách, có ba con đường khác nhau để phát triển sự nghiệp của bạn trong RCEE-NIRAS:

• Chuyên môn: Nếu bạn là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn tư vấn của chúng tôi

• Quản lý dự án: Nếu bạn muốn quản lý thời gian, tài chính, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

• Thị trường và bán hàng: Nếu bạn có khả năng làm việc với khách hàng để chuyển đổi nhu cầu của họ thành các giải pháp.

Tổ chức của chúng tôi linh hoạt và tương đối bằng phẳng, giúp bạn có thể thay đổi con đường sự nghiệp và nâng cao mức độ trách nhiệm của bạn trong quá trình làm việc

Chúng tôi muốn bạn phát triển trong công việc và cung cấp một số lợi ích hấp dẫn. Tùy thuộc vào loại tương tác của bạn với công ty, những lợi ích có thể bao gồm:

  • Bảo hiểm sức khỏe
  • Bảo hiểm y tế
  • Du lịch
  • Mạng lưới khách hàng / nhà tư vấn
  • Làm việc linh hoạt