Xây dựng Cơ chế khuyến khích Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành công nghiệp ở Việt Nam

RCEE - NIRAS đã được lựa chọn là tư vấn trong nước phối hợp với các chuyên gia tư vấn quốc tế để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng Cơ chế khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả cho các ngành sử dụng năng lượng trọng điểm trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Năng lượng giữa Việt Nam và Đan Mạch.

RCEE - NIRAS đã được lựa chọn là  tư vấn trong nước phối hợp với các chuyên gia tư vấn quốc tế để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng Cơ chế khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả cho các ngành sử dụng năng lượng trọng điểm trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Năng lượng giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Trong năm 2021, dự án sẽ tập trung vào việc thu thập thông tin chi tiết từ nhóm mục tiêu đối với quy định về SDNLTK & HQ ở Việt Nam và thông qua phản hồi cần thiết từ nhóm mục tiêu để thiết kế và thử nghiệm cơ chế khuyến khích. Sự hợp tác chặt chẽ với Vụ TKNL và PT Bền vững (EESD)/ Bộ Công thương và Sở công thương ở các tỉnh được xem là một phần thiết yếu của dự án và đối với việc xây dựng và thử nghiệm cơ chế khuyến khích.

Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn là cung cấp phân tích về khuôn khổ quy định hiện hành cũng như các nguồn tài trợ tiềm năng để triển khai (các) chương trình khuyến khích tài chính nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp sử dụng  năng lượng trọng điểm. Ví dụ dự án sẽ học hỏi từ Chương trình Thỏa thuận Tự nguyện do chính phủ Đan Mạch thực hiện có các kết quả thành công trong việc giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải trong ngành công nghiệp đồng thời cải thiện hiệu quả kinh doanh.