Dư án: Đánh giá Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP)

Dưới sự hỗ trợ của DANIDA, đánh giá tác động của Chương trình VNEEP - Giai đoạn II đã được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của chương trình VNEEP giai đoạn II, bao gồm đánh giá xem chương trình có đạt được các mục tiêu đề ra hay không

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt VNEEP giai đoạn II cho giai đoạn 2012-2015. Mục tiêu tổng thể là đảm bảo tiết kiệm 5-8% (tương đương 11-17 triệu TOE) trong giai đoạn 2012-2015 của tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng đã được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển điện lực quốc gia trong giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (PDP 7). Đặc biệt, chương trình đề xuất các giải pháp bao gồm mô hình quản lý tiêu thụ năng lượng tại các doanh nghiệp được chỉ định (tiêu thụ năng lượng trọng điểm), quy chuẩn xây dựng cho việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà và chính sách giá năng lượng phù hợp.

Dưới sự hỗ trợ của DANIDA, đánh giá tác động của Chương trình VNEEP - Giai đoạn II đã được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của chương trình VNEEP giai đoạn II, bao gồm đánh giá xem chương trình có đạt được các mục tiêu đề ra hay không.

Phương pháp đánh giá liên quan:

• Đánh giá tại bàn để có hiểu biết chung về các tài liệu dự án liên quan.

• Phát triển công cụ giám sát và báo cáo để đánh giá hiệu quả của chương trình hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng đã đặt ra.

• Tham vấn với các bên liên quan và người thụ hưởng

Dưới sự hỗ trợ của DANIDA, đánh giá tác động của toàn bộ Chương trình VNEEP - Giai đoạn II đã được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của chương trình VNEEP giai đoạn II, bao gồm đánh giá liệu chương trình có quản lý để thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 5-8% hay không vào cuối năm 2015. Kết quả của nhiệm vụ này nhằm phục vụ VNEEP trong thiết kế Kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo 2016-2020, thông qua các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai và các khuyến nghị đối với việc tăng cường chính sách và thực hiện hiệu quả năng lượng trong tương lai. Do nguồn lực hạn chế, việc đánh giá sẽ tập trung chủ yếu vào các hợp phần được thực hiện trong khuôn khổ EECO.

Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá liên quan:

• Đánh giá tại bàn để có hiểu biết chung về các tài liệu liên quan của dự án và thu được các kết quả phù hợp liên quan đến các thành tựu và tác động của VNEEP Giai đoạn II.

• Phát triển công cụ giám sát và báo cáo để đánh giá hiệu quả của chương trình hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng đã đặt ra.

• Tham vấn với các bên liên quan và người thụ hưởng để đo lường các tác động của chương trình.

Trọng tâm của cuộc đánh giá tại bàn là xem xét các tài liệu chính do ESCO cung cấp, bao gồm: báo cáo hàng năm và hàng quý của chương trình, các báo cáo khác nhau về hỗ trợ kỹ thuật của chương trình.

Hợp phần quan trọng của đánh giá là phát triển công cụ giám sát và báo cáo để tính toán mức tiết kiệm năng lượng cho giai đoạn 2011-2015. Đánh giá hiệu quả năng lượng của VNEEP giai đoạn 2012 - 2015 dựa trên kết quả tính toán mức tiêu thụ năng lượng và cường độ sử dụng năng lượng cho toàn bộ nền kinh tế cũng như cho các tiểu ngành. Một công cụ dựa trên excel đã được phát triển cho phép VNEEP theo dõi, Báo cáo và Xác minh mức tiêu thụ năng lượng thực tế.

Tham vấn với cả giảng viên và người tham gia các khóa đào tạo của VNEEP về quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng đã được thực hiện.