Cơ sở xây dựng hệ thống MRV cho các nguồn phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam

Nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC), Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết NDC thông qua hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng khung và hệ thống MRV tích hợp cho ngành năng lượng và xây dựng các tiêu chí xác định nguồn phát thải lớn tại Việt Nam.

Nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC), Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết NDC thông qua hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng khung và hệ thống MRV tích hợp cho ngành năng lượng và xây dựng các tiêu chí xác định nguồn phát thải lớn tại Việt Nam.


Trong khuôn khổ hỗ trợ này, nhóm tư vấn trong nước & quốc tế NIRAS / RCEE-NIRAS và SQ Consult đã đánh giá hiện trạng và nền tảng cho khung và hệ thống MRV trong tương lai cho phát thải KNK của ngành năng lượng ở Việt Nam. Hiện tại, khuôn khổ và hệ thống MRV cho phát thải KNK vẫn đang được phát triển. Một số thành tố về chính sách và kỹ thuật đã được thiết lập làm nền tảng để phát triển hệ thống MRV về phát thải KNK của ngành năng lượng tại Việt Nam.


Những thành tố này được hỗ trợ tốt trong bối cảnh hành lang pháp lý tại Việt Nam liên quan đến xử lý dữ liệu và thống kê năng lượng là phức tạp, với nhiều văn bản pháp luật quy định về thống kê tổng hợp và thống kê ngành. Ngoài ra, hệ thống báo cáo cho dữ liệu năng lượng cũng được đưa ra. Tuy nhiên, hệ thống báo cáo KNK cấp ngành và cấp cơ sở chưa được thiết lập. Hệ thống MRV quốc gia về phát thải và giảm nhẹ KNK hiện đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng