Tin Tức


Tin tức

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật đã thiết lập Ban Hỗ trợ Điều 6 (A6SF) để tạo điều kiện cho việc thực hiện Thỏa thuận Paris. A6FS đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thông qua hỗ trợ xây dựng chính sách và nâng cao năng lực. Là một phần của gói hỗ trợ này, nhiệm vụ này nhằm đánh giá hệ thống thể chế hiện có và xây dựng phân tích khoảng trống và các khuyến nghị để vận hành thị trường carbon nội địa tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ gói hỗ trợ này, tư vấn RCEE- NIRAS đã được lựa chọn để đánh giá  thể chế đã được thiết lập hiện hành và phân tích khoảng trống và các khuyến nghị để vận hành thị trường carbon trong nước tại Việt Nam. Tư vấn sẽ chuẩn bị một báo cáo bao gồm: Tổng hợp chức năng của thể chế, năng lực và  sắp xếp hiện tại để vận hành thị trường các-bon nội địa ở Việt Nam; (2) Mô tả cơ sở hạ tầng thể chế chính cần thiết để vận hành thị trường các-bon nội địa ở Việt Nam; (3) Phân tích khoảng trống để xác định các chức năng về mặt thể chế, năng lực và sự sắp xếp bổ sung cần thiết để vận hành thành công thị trường các-bon nội địa tại Việt Nam; (4) Các khuyến nghị liên quan đến nhiệm vụ, năng lực và sự sắp xếp cần thiết được xây dựng để cung cấp cơ sở hạ tầng thể chế cần thiết để vận hành thị trường các-bon nội địa ở Việt Nam, và thứ tự ưu tiên thực hiện.
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose