Tin Tức


Tin tức

Trong khuôn khổ dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường Carbon tại Việt Nam (VNPMR), NIRAS đã tham gia nhóm Nghiên cứu về phương pháp định giá các-bon theo thị trường, chính sách và các công cụ tài chính . Mục đích chính của dự án là xây dựng các đề xuất cho các cơ chế và chính sách về định giá cacbon, các công cụ tài chính và đầu tư theo thị trường nhằm giảm thiểu phát thải KNK và xây dựng tín chỉ cacbon áp dụng cho việc thực hiện tại Việt Nam.

Theo đó, công việc được tổ chức theo 3 nhiệm vụ chính: (1) Nhiệm vụ 1: Đánh giá các công cụ định giá các-bon (CPI) và các khuyến nghị cho Việt Nam; (2) Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch hành động trung hạn để thực hiện CPI ở Việt Nam; và (3) Nhiệm vụ 3: Xây dựng kế hoạch hành động nhằm huy động tài chính của khu vực tư nhân cho NDC của Việt Nam.

Nhóm tư vấn không chỉ khuyến nghị các hành động mà còn gợi ý quy trình mà thông qua đó giúp triển khai các khuyến nghị này. Một bộ các công cụ định giá các-bon đã được khuyến nghị để thực hiện tại Việt Nam, cùng với các cải cách chính sách liên quan, cũng như cách thức lựa chọn công cụ để áp dụng. Theo đó, nhóm tư vấn đã xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động và các bước chính cần thực hiện như đã xác định trong Lộ trình. Nghiên cứu cũng bao gồm những điểm chính về các phát hiện và khuyến nghị chính liên quan đến huy động tài chính của khu vực tư nhân cho NDC của Việt Nam.
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose