RCEE - NIRAS > IMS


Mục

Hệ thống quản lý Liêm Chính (IMS)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LIÊM CHÍNH (IMS) 

Thực hành kinh doanh liêm chính là một nguyên tắc cơ bản của NIRAS, và là chìa khóa để phục vụ khách hàng theo đúng những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Nguyên tắc đạo đức kiên định/ vững chắc của NIRAS dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng, trung thực và liêm chính, trao quyền cho các nhân viên của chúng tôi thực hành kinh doanh một cách đúng đắn.

Tiêu chuẩn đạo đức kiên định của chúng tôi và bộ Quy tắc Ứng xử, trong đó bao gồm một chính sách không khoan nhượng với tham nhũng và gian lận, là kim chỉ nam cho mọi việc chúng tôi làm tại NIRAS, và chúng tôi tìm kiếm cơ hội kinh doanh với các đối tác có cùng các tiêu chuẩn này. Điều này có nghĩa là cung cấp cho khách hàng và bất cứ ai có giao dịch với chúng tôi dịch vụ chất lượng cao nhất – cùng sự xuất sắc và liêm chính.