Tin Tức


Tin tức

Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu khi tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCC) vào năm 1992. Năm 2011, Chiến lược quốc gia chống biến đổi khí hậu đã được ban hành, xác định ứng phó biến đổi khí hậu là rất cần thiết vì sự phát triển của quốc gia. Vào năm 2015, Việt Nam đã xây dựng và đệ trình Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) lên UNFCC đặt ra mục tiêu giảm phát thải  Khí nhà kính (KNK) ở mức 8% vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường. Các hành động giảm phát thải được xác định là những nỗ lực và hoạt động giúp giảm phát thải KNK do con người gây ra.

Đo lường, báo cáo và thẩm tra (MRV) là một hoạt động quan trọng trong qui trình lập kế hoạch và triển khai các hành động giảm phát thải. MRV không chỉ là một công cụ hiệu quả giúp lượng hóa tác động của các hành động giảm nhẹ dưới hình thức lượng giảm phát thải KNK một cách minh bạch, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các hành động giảm nhẹ phù hợp trong điều kiện các ưu tiên của quốc gia/địa phương.

Trong khuôn khổ dự án Hợp tác kỹ thuật:”Hỗ trợ Lập kế hoạch và Thực hiện NAMA theo phương thức MRV”, RCEE – NIRAS hỗ trợ các chuyên gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản xây dựng Hương dẫn MRV tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi một lượng lớn KNK phát thải từ khu vực thành thị, các thành phố bao gồm cả Thành phố Hồ Chí Minh cần có những hành động nhằm giảm KNK giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu.