Tin Tức


Tin tức

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh với sự gia tăng của các ngành sản xuất. Chính phủ đã thúc đẩy việc hình thành các khu công nghiệp nhằm xây dựng và tích hợp các đơn vị sản xuất trong nước giúp tăng đáng kể đầu tư nước ngoài. Việt Nam hiện có 280 khu công nghiệp (KCN) đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời cũng gây ra các tác động đến môi trường và sức khỏe con người.

Nhằm giải quyết các vấn đề môi trường đang gia tăng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng carbon thấp, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Tăng trưởng xanh vào năm 2012, bao gồm 3 nhiệm vụ chủ chốt: giảm phát thải, xanh hóa sản xuất và xanh hóa lối sống. Chiến lược đã đặt ra mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng năm trên GDP từ 1-1.5% vào năm 2020, và phát triển kinh tế xanh vào năm 2050. Việt Nam đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính 8% vào năm 2030 so với kịch bản phát thải thông thường thông qua Công bố Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC).

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ở cấp quốc gia, hiện Việt Nam vẫn còn thiếu khung chính sách nhằm kiểm soát tác động môi trường của các khu công nghiệp. Trong bối cảnh đó, IFC hỗ trợ xây dựng hướng dẫn cho Khu công nghiệp sinh thái, giúp thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân và đẩy mạnh việc chuyển đổi các khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái.

Nhóm liên doanh do Ernst & Young Hàn Quốc đứng đầu đã được lựa chọn thực hiện hỗ trợ này. RCEE – NIRAS tham gia dự án với vai trò Tư vấn trong nước.

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose